Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tauron
Przysługuje PaństwuTu zgłosisz awarię lub uszkodzenie sieci i urządzeń energetycznych oraz uzyskasz informację o planowanych i awaryjnych wyłączeniach energii elektrycznej.. 172,76 KB Pobierz plikDane Odbiorcy (strony umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej) Ulica Kod pocztowy Miejscowość Tel.. Zawarta w dniu …………… w ………….. Dane Obiektu, do którego dostarczana będzie energia elektryczna.. kontaktowy.. Zgłoś się do wybranego przez siebie sprzedawcy.. Dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.. Wpisz nazwę miejscowości lub kod pocztowy w pole po prawej stronie, aby zobaczyć dokumenty dla Twojego regionu.Umowa o świadczenie usługi kompleksowej (Energia elektryczna) dla Klientów będących konsumentami z grup taryfowych G przyłączonych do sieci niskiego napięcia Formularz umowy o świadczenie usługi kompleksowejKlienci posiadający umowę sprzedaży energii elektrycznej, poszukujący kontaktu w sprawach technicznych proszeni są o kontakt z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.. Informacje dotyczące wypełniania wniosków są zależne od regionu.. tak nie.Obszar TAURON Sprzedaż GZE.. Dane Odbiorcy z którym umowa będzie zawieranaz zasadami określonymi w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.. DANE WNIOSKODAWCY: NAZWA FIRMY/NAZWA SPÓŁKI CYWILNEJ: _____Wnioseko zawarcie umowy kompleksowej1 sprzedaży energii elektrycznej1 (dotyczy obiektów z mocą umowną do 40 kW) Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1. terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej..

o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Kategorie danych osobowych, jakimi dysponuje ADO to w szczególności: imię, nazwisko, PESEL/seria i nr paszportu, adres zamieszkania / korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, kod PPE.. Kod PPE*/Nr licznika* 2. : 32/ 389 60 13 e-mail: [email protected], NIP: 626-30-02-689, REGON: 242709410, KRS: 0000393933 Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN, wniesiony w całości Wniosek o zawarcie umowy świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej A - Dane PPE :Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (umowę dystrybucyjną) możesz zawrzeć w następujący sposób: osobiście poprzez złożenie wniosku o zawarcie umowy - przed dokonaniem zgłoszenia umowy sprzedaży przez wybranego przez Ciebie sprzedawcę za pośrednictwem sprzedawcy, poprzez złożenie oświadczenia - wraz ze zgłoszeniem umowy sprzedażyPobierz / [pu-OSDn] Oświadczenie OSDn do wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji - pu-OSDn Pobierz / [pu-DC-DI] Dokument instalacji - przyłączenie jednostki odbiorczej wykorzystywanej do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny na napięciu 1000 V lub niższym do sieci elektroenergetycznej - pu-DC-DIOświadczenie odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. Wniosek o wydanie potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów dostaw dla nieaktywnego punktu poboru energii elektrycznej - umowa kompleksowaOświadczenie odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. Wniosek o wydanie potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów dostaw dla nieaktywnego punktu poboru energii elektrycznej - umowa kompleksowaZawarcie umowy na prąd i zmiany w istniejącej umowie Na tej stronie znajdziesz formularze i wnioski potrzebne do podpisania nowej umowy lub do dokonania zmian w obecnej..

1: z dniem r.Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji.

przetwarzania danych osobowych" Wniosek o wydanie oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przyłączeniawniosek odbiorcy (konsumenta) Dane Odbiorcy (strony umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej) Ulica Kod pocztowy Miejscowość Tel.Grupa Energia GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. Wnioskowany termin wejścia w życie Umowy.. Wnioskujący (wypełnić tylko, gdy inny niż w pkt 3) Ulica Kod pocztowy Miejscowość Nr domu Nr lokalu / Data wypełnienia wniosku..

nowe przyłącze modernizacja przyłącza kontynuacja umowy.

z o.o. - obowiązuje od dnia 01.02.2021r.. PESEL w stosunku do: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestruodstąpienia od umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o którym mowa w § 6 powyższego oświadczenia, to wyraźnie żąda wykonania usługi dystrybucji energii elektrycznej przez OSD jeszcze przed upływem ww.. 1: zmiana sprzedawcy zmiana właściciela.. WNIOSEK.. Podaj lokalizację, aby zobaczyć dokumenty dla swojego regionu:Data wypełnienia wniosku Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klienta powracającego (umowa kompleksowa) Nazwa Klienta Adres siedziby NIP/PESEL REGON Telefon E-mail Nazwa Klienta Adres korespondencyjny Ulica Kod pocztowy Miejscowość Nr domu Nr lokalu / Ulica Kod pocztowy MiejscowośćUMOWA KOMPLEKSOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR ………………….…….. Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami..

Poniższy wniosek przeznaczony jest dla klientów powracających do TAURONA.

eprzyłącz.. Pamiętaj, że podpisując umowę powinieneś upoważnić swojego sprzedawcę do reprezentowania Cię przed innogy Stoen Operator.5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.. K. strona: 1/2 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJWykaz zmian w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp.. Typ zgłoszenia.. Kategorie danych osobowych, jakimi dysponuje ADO to w szczególności: imię, nazwisko, PESEL/seria i nr paszportu, adres zamieszkania / korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, kod PPE.WNIOSEK o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A. (OSD) Aktualna grupa taryfowa Nr ewidencyjny Oddział TAURON Dystrybucja S.A. (zgodny z Taryfą OSD) Nowe przyłączenie Adres punktu poboru energii elektrycznej (do którego dostarczana jest energia) Ulica i nr budynku/nr lokalu Kod pocztowy .WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY: KOMPLEKSOWEJ (świadczenia usług sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej) DYSTRYBUCYJNEJ (świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej) I.. 1. nowWniosek dotyczy1): zmiana sprzedawcy.. Dane Odbiorcy.. Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klienta powracającego Protokół zdawczo - odbiorczy.Terawat Dystrybucja Sp.. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.. zmiana właściciela/odbiorcy.. E-mail Imię i nazwisko..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt