Obowiązek wystawienia duplikatu faktury vat
W opisywanym przypadku nastąpi przesunięcie daty odliczenia podatku VAT.. W myśl art. 106l ust.. Należy mieć na uwadze, że podstawowym warunkiem określającym prawo podatnika do odliczenia jest wystąpienie związku nabywanych towarów lub usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych.Duplikat faktury VAT 17 kwietnia 2012 (aktualizacja: 8 maja 2018) Duplikat faktury wystawia się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia faktury wystawionej pierwotnie.. Zdaniem autora chodzi tutaj o datę wystawienia oryginału takiej faktury, a nie datę wystawienia jej duplikatu.Przyczyny wystawienia duplikatu faktury, mają duży wpływ na moment odliczenia podatku VAT oraz na prawidłowe ujęcie dokumentów w pliku JPK_VAT.. 1 ustawy o VAT - zazwyczaj w momencie, gdy oryginalna faktura uległa zniszczeniu lub zaginęła.. Zgodnie z art. 106j ust.. Faktury i noty korygujące.. Regulacje w tej kwestii zostały zawarte w art. 106l ustawy o VAT.. 1 pkt 1 ustawy o VAT.. Ostatnio zdarzyło się, że w natłoku dokumentów księgowych jedna z faktur została zupełnie zniszczona.Obejmuje on zarówno określony w § 8 ust.. Odliczenie VAT z duplikatuDuplikat faktury jest traktowany na równi z fakturą pierwotną, dokumentuje bowiem to samo zdarzenie gospodarcze co faktura pierwotna.. Zgodnie z art. 106I ust.. Faktura taka musi obowiązkowo mieć dopisek "DUPLIKAT", a także datę wystawienia.Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.(art..

VAT zawsze powstaje w momencie wystawienia faktury.

Wszystkie inne, pozostałe informacje muszą być identyczne z tymi zawartymi na fakturze pierwotnej (data sprzedaży, kwoty, dane nabywcy i wystawcy).. Sposób postępowania zależy od tego, czy: nabywca otrzymał i dokonał odliczenia VAT z pierwotnej faktury, która następnie zaginęła bądź uległa zniszczeniu, wówczas duplikat faktury .Podobnie kwestię tę oceniła KIS w interpretacji z 31.12.2019 (0113-KDIPT1-2.4012.527.2019.8.IR), w której - odnosząc się do otrzymania duplikatu faktury po 5 latach od wystawienia i otrzymania faktury pierwotnej - wyjaśniła, że fakt usunięcia przez wnioskodawcę z rejestru VAT uprzednio zaewidencjonowanej faktury (…) z 8.05.2013 .W świetle przepisów ustawy o VAT - art. 106l, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie powinna zostać wystawiona ponownie z oznaczeniem wyrazu „DUPLIKAT" oraz z datą wystawienia tego duplikatu.. 09.06.2015 Odliczanie VAT z duplikatu faktury Faktury służą udokumentowaniu zdarzeń gospodarczych i są podstawą do odliczania podatku naliczonego.. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.Takiego duplikatu faktury nie księgujesz, nie rozliczasz na jego podstawie podatków, wystarczy, że go podepniesz pod pierwotnie wystawioną fakturę, albo zapiszesz w formie elektronicznej, jeżeli tak wystawiasz faktury..

Nie jest przy tym nigdzie określone, jaki powinien być kształt tego wniosku.Duplikat faktury a odliczanie VAT.

1 ustawy, podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą, jeśli po wystawieniu faktury:Faktury, co do zasady, wystawia się w co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.. Nie ma obowiązku podpisywania faktur, jak również nie ma obowiązku oznaczania ich jako „oryginał", „kopia".Obowiązek wystawienia faktury potwierdzającej sprzedaż dokonaną przez podatnika VAT wynika z art. 106 ust.. Może być on wystawiony na wniosek nabywcy oraz w przypadku zagubienia/zniszczenia przez sprzedawcę - zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.W drugiej sytuacji, gdy do podatnika dotarła faktura, ale następnie zaginęła lub została omyłkowo zniszczona, a jednocześnie nie dokonano odliczenia podatku VAT, wówczas podatnik nie może dokonać odliczenia od otrzymanego w późniejszym czasie duplikatu, lecz musi dokonać korekty deklaracji VAT okresu, w którym otrzymał pierwotną fakturę dokumentującą zakup.Odnośnie duplikatu faktury należy wskazać, że zgodnie z zapisami art. 106l ustawy o VAT, w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik lub upoważniona przez niego do.Podatnik ma obowiązek wystawić duplikat faktury VAT, jeśli nabywca wystąpi z takim wnioskiem..

106 I Ustawy o VAT mówi, że na duplikacie faktury koniecznie musi znaleźć się wyraz „DUPLIKAT" oraz data wystawienia.

Zdarza się jednak, że część z nich może ulec uszkodzeniu lub zaginięciu - wówczas konieczne jest wystawienie duplikatu faktury.Duplikat faktury VAT to dokument wystawiany - zgodnie z art. 106l ust.. Będzie ona zgodna z datą powstania duplikatu.Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w .obowiązek wystawienia faktury vat.. 1 rozporządzenia obowiązek wystawiania faktur oznaczonych jako "faktura VAT", jak i obowiązek wystawiania faktur korygujących, o których mowa w § 16 i § 17 tego rozporządzenia, czy ich duplikatów określony w § 22 rozporządzenia.Biorąc powyższe pod uwagę podzielić należy stanowisko, iż w przypadku zaginięcia lub zniszczenia faktury sprzedawca ma obowiązek wystawić duplikat faktury.b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika.. W ustawie o VAT brak jest przepisów szczególnych dotyczących odliczania podatku VAT z duplikatów faktur, czyli mają tu zastosowanie zasady ogólne, zawarte w art. 86 ustawy o VAT..

W niniejszym tekście koncentruję się wyłącznie na sytuacji, gdy podatnik-sprzedawca wystawia duplikat faktury - art. 106l ust.

2 ustawy o VAT duplikat powinien zawierać wyraz „DUPLIKAT" oraz datę wystawienia duplikatu.Ustawa o VAT pozwala na wystawienie duplikatu faktury, jeśli oryginalny dokument zostanie zniszczony albo zagubi się.. 6 ustawy o VAT).. 1 ustawy o VAT ponowne wystawienie zniszczonej lub zaginionej faktury odbywa się na wniosek nabywcy oraz na podstawie danych, zawartych w fakturze, która jest w posiadaniu podatnika lub zgodnie z danymi, które zawiera faktura, będąca w posiadaniu nabywcy.W tej sytuacji: faktura VAT otrzymywana jest w okresie późniejszym niż dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od okresu, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy lub, Spółka otrzymuje duplikat faktury VAT, wystawiony z datą wystawienia duplikatu faktury VAT późniejszą niż .Jeżeli jednak przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust.. Stanowi zatem pełnoprawną podstawę do odliczenia VAT.duplikat faktura VAT podatek naliczony Sprzedawca ma obowiązek wystawić duplikat faktury za każdym razem, gdy ze stosownym wnioskiem wystąpi do niego kontrahent.. - Moja firma prowadzi działalność gospodarczą.. 106l ust.. Możliwość jej wystawienia powstaje w momencie zgłoszenia takiej potrzeby przez nabywcę i może zostać przeprowadzone jedynie na dane zawarte w dokumencie pierwotnym.. 8 pkt 1 obowiązek ten dotyczy także duplikatu faktury (lub faktury korygującej), o którym mowa w § 20 wymienionego rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur.Pojawiający się obowiązek podatku VAT będzie również tożsamy z datą wystawienia duplikatu.. Nie powoduje to dla Ciebie żadnych dodatkowych obowiązków.Art.. Pomijam natomiast przypadki, […]W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że wystawca spornych faktur nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a w konsekwencji braku spełnienia obowiązku rejestracyjnego wymaganego na podstawie właściwych przepisów krajowych faktury wystawione przez ten podmiot nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego.Prawidłowe dokumentowanie obrotu przez podatników VAT należy do ich podstawowych obowiązków.. Dane na takiej fakturze muszą być zgodnie z danymi zawartymi w kopii faktury lub faktury korygującej wystawionej pierwotnie (treści w żaden sposób nie można modyfikować.Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt