Korekta sprzedaży in minus na przełomie roku

Nabywca natomiast ujmował ją nie później niż w dacie otrzymania faktury korygującej.Flagową zmianą są nowe zasady dotyczące rozliczenia faktur korygujących in minus - zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.. Przy czym, zgodnie z przepisami przejściowymi, istnieje możliwość stosowania uchylonych przepisów do końca 2021 roku, jednakże pod warunkiem pisemnego uzgodnienia tego przez strony transakcji przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.Jak można przeczytać w uzasadnieniu …


Czytaj więcej

Wystąpienie o zgodę do dyrektora szkoły w związku z przeniesieniem nauczyciela z art. 18 kn

4 art.18 ustawy Karta Nauczyciela wynika, że przeniesienia do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w któr…


Czytaj więcej

Druk opłaty pocztowej

Darmowe generowanie druku wpłaty gotówkowej lub druku przelewu dla banków lub poczty.. Pomimo wprowadzenia cyfryzacji do Poczty Polskiej druki pocztowe nadal żyją, ponieważ każdy klient musi dostać potwierdzenie do ręki.Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłaconyDruk przelewu, druk wpłaty i generator druków przelewu.. Generator ma ł…


Czytaj więcej

Santander rezygnacja z karty debetowej

Jeśli chcesz się definitywnie rozstać z debetówką i zostawić sobie samo konto, to kartę trzeba zamknąć.. 1 raz BLIKIEM lub kartą.. Regulamin starannie pomija procedurę, stanowi tylko.Rezygnacja z użytkowania karty głównej jest jednoznaczna z wypowiedzeniem Umowy.. 800 700 500 (numer bezpłatny) lub 71 797 22 40**.. Dokumenty i pliki do pobrania Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pewne Pieniądze - obowiązujące od 08.09.2018 r.W Citi Handlowym klient może zrezygnować z karty debetowej przez infolinię, a…


Czytaj więcej

Kiedy wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy.Zmiana umowy o pracę może też odbyć się bez zgody pracownika - pracodawca musi wtedy złożyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy.. Pismo pracodawcy o wypowiedzeniu zmieniającym powinno zawierać pouczenie w tej sprawie (art. 42 § 3 k.p.)Informacje na temat zmiany warunków pracy i płacy pracodawca znajdzie w Kodeksie pracy.. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy uregulowane zostało w art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy…


Czytaj więcej

Druk do wypełnienia sd-z2

Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie- zwolnienie przepada.Wówczas wymagane jest zgłoszenie do urzędu wypełnionego formularza SD-Z2.. Witam,dostałam spadek po ojcu w formie aktu notarialnego.. Deklaracja SD-Z2 to nic innego, jak zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.. Formularze podatkowe są dostępne na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) w usłudze Formularze do druku.. .od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2, (zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub pra…


Czytaj więcej

Nfz wniosek o zwrot kosztów leczenia za granicą pdf

Zwrot kosztów, którym zajmuje sie CUW, nie koficzy sie wydaniem decyzji administracyjnej, jak w przy- padku wniosków, o których mowa w dyrektywie.. W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ, czy też nie.Wniosek o zwrot kosztów oraz wymagane do przedłożenia przy wniosku dokumenty .. Wzór w…


Czytaj więcej

Deklaracja śmieciowa 2020 częstochowa

Decyzja zostanie podjęta w tej sprawie podczas sesji Rady Miasta w czwartek, 26 marca.. Zmiana wynikła ze znowelizowanych we wrześniu ubiegłego roku przepisów ustawy o czystości i porządku w gminach.Deklaracje, które obowiązywały od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2021 r.: Deklaracja DZW Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowymCzęstochowy zawiadamia właściciela nie…


Czytaj więcej

Faktury zbiorcze za paliwo

Przyjmijmy, że przedsiębiorca otrzymał fakturę w kwocie 200 zł netto z naliczonym VAT w wysokości 46 zł.. 1 pkt 1 ustawy, ma obowiązek wystawienia faktur dokumentujących sprzedaż dokonywaną na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą (Klientów).. 1 powołanego wcześniej rozporządzenia, zaś dwie kolejne strony, stanowią załącznik przypisany do konkretnej faktury.Podmiot zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku faktur za paliwo wlewane do baku samochodu możliwe jest zbiorcze wystawien…


Czytaj więcej

Wniosek o bezrobocie kraków

Do poprawnego działania portal wymaga przeglądarek w wersjach: Edge 15+ Firefox 54+ Chrome 51+ Opera 38+Przez koronakryzys ponad stu nowych bezrobotnych rejestruje się codziennie w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.INFORMATOR WUP W KRAKOWIE DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU Z TYTUŁU BEZROBOCIA PO PRACY ZA GRANICĄ (*przydatne informacje, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o ustalenie prawa do zasiłku) Jeżeli pracowałeś(aś) na terenie innego państwa UE/EOG oraz Szwajcari…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt